เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

เนื่องจากมีโอกาสและความเสี่ยงมากในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เราจึงร้องขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขทั่วไปในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปนี้ ซึ่งเราได้ระบุไว้เพื่อคุ้มครองเราและตัวท่านเอง ขอขอบคุณที่เข้าใจ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ดูที่นโยบายทางกฎหมายของเราที่เกี่ยวกับคำถามด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

2. การปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งาน

เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านเทคนิคและด้านกฎหมายอยู่ในขณะนี้ เราได้แก้ไขและ/หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ว่าเวอร์ชั่นล่าสุดอัพโหลดขึ้นเมื่อใด ขณะนี้ การปรับปรุงล่าสุดคือ เมื่อเดือนเมษายน 2555

3. Copyrights, Trademarks and other intellectual property rights

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ ข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง วิดีโอ เป็นสมบัติของเราเว้นแต่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดเจน (โปรดสังเกตข้อความข้อนี้เกี่ยวกับไฮเปอร์ลิงค์ภายใต้ Nr. 3) เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจนำไปใช้เพื่อส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขออนุญาตอย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการค้า (เช้น ดาวน์โหลด ผลิตซ้ำ เป็นต้น) การเปลี่ยยนแปลง การแปล การแก้ไขด้วยวิธีอื่น หรือ ดำเนินการอื่นๆ กับเนื้อหากระทำได้เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก Beiersdorf AG

ห้ามนำเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของ Beiersdorf AG ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง

โปรดทราบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ อาจนำมาซึ่งการดำเนินคดีทางแพงและ/หรือทางอาญา

4. ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิด

เว็บไซต์นี้มุ่งให้ใช้เฉพาะผู้พำนักในประเทศที่ท่านเลือกบนหน้า www.NIVEAMEN.com เท่านั้น และมีความสอดคล้องกับทุกข้อกฎหมายในประเทศ เนื้อหาในเว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูล อาจมีความไม่เหมาะสมหรือไม่มีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่ว่าไว้ ในขอบเขคที่ว่าข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการที่มีอยู่หรือสื่อสารผ่านเว็บไซต์นี้เป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศที่ท่านเลือกจะถือว่าเป็นโมฆะ โปรดเข้าไปที่ www.NIVEAMEN.com และเลือกสถานที่ที่จะนำไปถึงเพื่อให้ได้สถานที่ที่ถูกต้องเหมาะสม

ทีมงานใช้ความระมัดระวังในการรวบรวมและจัดหาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจยืนยันความรับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบัน ความแม่นย้ำ ความสมบูรณ์ครบถ้วนและ/หรือคุณภาพของข้อมูล

เว็บไซต์นี้มีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์จากผู้ให้บริการรายอื่น Beiersdorf AG ไม่อาจทราบเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามไม่ไม่อาจรับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาด้านกฎหมายหรือการละเมิดอื่นๆ ทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Beiersdorf AG พร้อมที่จะลบลิงค์หรือเนื้อหาใดๆ ออกทันทีที่ทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายที่ใช้ได้

5. ข้อกำหนดปิดท้าย

หากข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในที่นี้เกิดผิดกฎหมาย ไม่มีผล บังคับตามมิได้ในขอบเขตใดก็ตาม การมีผลหรือการบังคับตามได้ในขอบเขตนั้นของข้อกำหนดอื่นในตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบด้วย

หากท่านต้องการรายงานการละเมิดกฎหมายในเว็บไซต์ของเรา ได้โปรดอย่ารีรอที่จะติดต่อเรา

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Germany
โทรศัพท์: +49 (0)40 - 4909- 0